[1]
چرمگی عمرانی چ.ع. 2011. باز خوانی مصراعی از شاهنامه « هَم» یا «هُم. جستارهای نوین ادبی. 43, 1 (می 2011), 135-146. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v43i1.8410.