[1]
کجوریه. و رضوانیانق. 2020. بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران. جستارهای نوین ادبی. 53, 1 (سپتامبر 2020), 82-63. DOI:https://doi.org/10.22067/jls.v53i1.85944.