(1)
بختیاریر. متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی). Jls 2011, 43, 27-42.