(1)
یاحقّیم. ج.; فاطمیس. ح.; پورخالقی چترودیم. د.; شیبانی فرر. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه. Jls 1, 44, 1-32.