(1)
صادقیم.; قربانی پورز. بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387. Jls 1, 44, 57-80.