(1)
حسین پناهیف. بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان. Jls 1, 44, 99-122.