(1)
مستعلی پارساغ.; اله دادی دستجردیز.; دولت آبادیم. فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن. Jls 1, 44, 157-173.