(1)
صفرزادهص. پژوهشی در گویش تاتی شمال خراسان و کاربرد آن در تصحیح و شرح متون ادب فارسی. Jls 2008, 40, 69-90.