(1)
مشتاق پورم.; قنسولیب. بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان. Jls 2015, 47, 111-136.