(1)
جبریس. حماسه نو در شعر شاملو. Jls 1, 45, 121-142.