(1)
درپرم. قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی. Jls 2013, 46, 73-92.