(1)
رضاییل.; جاهدجاهع. شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ. Jls 1, 44, 129-156.