(1)
آهنچیانم.; عبدلیا. وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی. Jls 1, 44, 157-182.