(1)
زهره وندس.; مسعودیم. نشانه‌های کیهانی در شعر و نقاشی سهراب سپهری. Jls 2013, 46, 125-158.