(1)
غفوریر. روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد. Jls 2013, 46, 51-72.