(1)
درین. شعر سنایی در لغت نامة دهخدا. Jls 2013, 45, 57-79.