(1)
قائمیف. تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی. Jls 2012, 45, 37-64.