(1)
گرگیجج. ا.; قائمیف. بررسی پیوند میان جنبههای انسانی و فراطبیعی اژدهای «گندرو» بر مبنای ارتباط این اژدها با اسطوره آب. Jls 2013, 46, 29-50.