(1)
قدسیم.; یاحقیّد. م.; پورخالقی‌چترودید. م. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی. Jls 2014, 47, 71-102.