(1)
فاتحیا.; خوشحال دستجردیط.; ابوالقاسمیم. مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی. Jls 2013, 45, 25-59.