(1)
جلالی پندریی.; حسینیر. بررسی حیله ها و ترفندهای قدیمی در سمک عیار. Jls 2013, 45, 103-132.