(1)
مجردم. با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی). Jls 2016, 48, 115-124.