(1)
صادقیه.; فتوحیم. شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی. Jls 2014, 46, 1-26.