(1)
محسنیم.; صراحتی جویباریم. محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو. Jls 2014, 47, 125-150.