(1)
صادقیع. ا. ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره. Jls 2013, 45, 1-28.