(1)
زرقانیس. م.; مهدویم. ج.; آبادم. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. Jls 2014, 46, 1-30.