(1)
حقیقیف. «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه. Jls 2013, 45, 65-89.