(1)
بزرگ بیگدلیس.; نیکوبختن.; عابدیم.; عطایی کچوییت. ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین. Jls 2013, 45, 91-110.