(1)
ضیاالدینیع.; فرخ نیام. د. بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی. Jls 2014, 46, 31-60.