(1)
سیدقاسمل. نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال. 2014, 46, 135-148.