(1)
صدیقیم. بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه. Jls 2014, 46, 139-166.