(1)
آذراندازع.; باقریم. شیوه های سخنوری در گاهان. Jls 2015, 47, 1-20.