(1)
جلالیم. مبانی نقد بینامتنیت در ادبیات تطبیقی کودک و نوجوان. Jls 2015, 48, 141-166.