(1)
خادمین.; پور خالقی چترودیم. د. تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس. Jls 2010, 42, 47-67.