(1)
گلی زادهپ.; یاریع. بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی. Jls 2010, 42, 69-86.