(1)
فرضیس.; زرقانیس. م. تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان. Jls 2010, 42, 87-109.