(1)
علوی زادهف.; تقویم. بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا. Jls 2010, 42, 111-128.