(1)
پهلوان نژادم. ر.; شیرین زادهس. ع. بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر. Jls 2010, 42, 129-146.