(1)
غفوریر. بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه. Jls 2016, 48, 47-64.