(1)
ناصحم. ا. بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی. Jls 2010, 42, 147-163.