(1)
باقری خلیلی ب. خ. بررسی ابعاد دینداری حافظ‌‌شیرازی‌ براساس الگوی گلاک‌ و استارک مبنی بر دین‌، پدیده‌ای چندبُعدی. Jls 2010, 42, 27-52.