(1)
فاطمیس. ح.; درپرم. بررسی سازوکار شخصیّت ها در خسرو و شیرین نظامی. Jls 2010, 42, 53-77.