(1)
گرجی گ.; میریم. بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور. Jls 2010, 42, 79-104.