(1)
جعفری ج. بررسی بن‏مایۀ داستانیِ «سرکشی و تباهی» در شاهنامۀ فردوسی. Jls 2010, 42, 105-125.