(1)
عدنانیع. دورة گشتاسپی در حماسه، گذار خود کامگی از اسطوره به تاریخ. Jls 2010, 42, 177-190.