(1)
عمارتی مقدمد. حماسه های ترکی ـ مغولی: شکل گیری و بسط گونه شناختی. Jls 2015, 47, 157-181.