(1)
زمانیف.; حسن زاده میرعلیع.; اکبری بیرقح. تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین. Jls 2017, 49, 81-105.