(1)
محمودی لاهیجانیس. ع.; فشارکیم.; خراسانیم. فرمول‌های اسم-صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی. Jls 2017, 49, 21-51.