(1)
رویانیو.; فرضی شوبم. بررسی تأثیرات شاهنامه بر حملۀ حیدری باذل مشهدی. Jls 2015, 48, 113-139.