(1)
سلمانیم.; مجلی زادها. معرّفی شکارنامة ایلخانی. Jls 2016, 48, 125-141.